KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE KORUMASINA İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda veri sorumlusu Hakkaniyet Derneği’dir.

Bu aydınlatma metninin ileride değiştirilecek nüshaları Derneğimizin internet sitesinde https://www.hakkaniyet.org/kvkk adresinde sürekli yayınlanacaktır.

Dolduracağınız başvuru formunda ve bağış formlarında yer alan kişisel verileriniz, üyelik işlemlerinizin yapılması, yapacağınız bağışların tasnifi, bağışlarınızla ilgili süreçlerin yönetilmesi, yapılan işlemlerin sonuçlarıyla ilgili bilgilerin dijital ya da basılı şekilde tarafınıza ulaştırılması ve bundan sonra yapılacak kampanyalarımız için tarafınızla iletişime geçilmesi amaçları ile sınırlı olarak işlenecektir. Ayrıca yetkisiz işlem iddialarının adli makamlarca soruşturulması esnasında talep edilebilecek çevrimiçi erişim ve işlem kayıtları saklanacaktır.

Kişisel verileriniz adli ve idari makamlar tarafından talep edildiği takdirde ilgili mercilerle paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz bunun dışında aksine tarafınıza bilgi verilmedikçe üçüncü kişilerle paylaşılmayacak, aksi yönde rızanız alınmadıkça yurtdışına aktarılmayacak, yetkisiz erişimin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmak sureti ile korunacak; yasal zorunluluklar, bağış sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin zamanaşımı süreleri ve çevrimiçi ödeme sistemlerinin gerektirdiği yükümlülükler çerçevesinde belirlenen süreler geçtikten sonra silinerek ortadan kaldırılacaktır.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 maddesi (a) bendine göre “kanunlarda açıkça öngörülmesi” (c) bendine göre “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” (ç) bendine göre “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak; telefon, sms, mektup ve elektronik posta yolu ile işlenecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesine göre; (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek; (b) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek; (c) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek; (d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek; (e) mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek; (f) kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesini istemek; (g) mevzuata aykırı olarak işlenen verilerle ilgili zararlarınızın tazminini istemek hakkına sahipsiniz.

Yukarıdaki taleplerinizi Derneğimize; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında tebliğ hükümlerine göre bilgi@hakkaniyet.org elektronik posta adresine elektronik posta göndererek; Şanlıurfa eyyübiye yenice sokak 5093 No 47/1

adresine yazılı olarak ya da şahsen başvurarak; https://www.hakkaniyet.org/iletisim adresinde bulunan formu doldurmak suretiyle yazılı olarak iletebilirsiniz.

Taleplerin değerlendirilmesi için bu başvurularda ilgili kişinin adı ve soyadı, başvuru yazılı ise imzası, T.C. kimlik numarası; tebligata elverişli yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirim için kullanılacak elektronik posta adresi, telefon numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması gerekecektir.